Szanowny Kliencie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Polityka prywatności Akceptuję

Polityka prywatności serwisu internetowego www.ezaf.pl

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie (WIML), jako właściciel serwisu internetowego „Platforma ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia dla służb mundurowych” www.ezaf.pl, dba o ochronę prywatności jej użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.ezaf.pl, udostępnione w procesie rejestracji do Centrum Dietetycznego online, przetwarzane są przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wyłącznie w celach realizacji wyżej wymienionej usługi.

Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych:

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy;
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wzór Formularza wniosku o skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą znajduje się na stronie http://www.wiml.waw.pl/?q=pl/ochrona-danych-osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej przy ul. Krasińskiego 54/56, w Warszawie (01-755), wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000180451, posiadającym numer NIP 118-00-59-744 oraz numer REGON 010-132-188.

W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych czuwa inspektor danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej należy zwracać się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail:  iodo@wiml.waw.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika, którego dane te dotyczą.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Na serwisie internetowym www.ezaf.pl, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia prace nad jej optymalizacją. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego www.ezaf.pl.

Serwis internetowy zawiera odnośniki i linki do stron www. Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Ministerstwa Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu  internatowego www.ezaf.pl, użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: iodo@wiml.waw.pl.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ezaf.pl.